REGULAMIN SERWISU

Onlinefit.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki korzystania z Serwisu internetowego www.onlinefit.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki związane z zakupem Usług oraz zasady i warunki sprzedaży Towarów zaprezentowanych na stronie Serwisu.

2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest Waynet Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie ul. 28 Lipca 1943 17A, 30-233 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519663, REGON: 123179529 NIP: 6762478648, kapitał zakładowy w wysokości 7000 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@onlinefit.pl.

3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania stron internetowych obsługującym JavaScript oraz pliki cookies. W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji i aktywacji Konta oraz zakupu Usług i Towarów w Serwisie wymagane jest także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

4. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie na zasadach wynikających z Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

§ 2 Definicje

W Regulaminie zostały użyte następujące definicje:

        a) Serwis - portal internetowy www.onlinefit.pl, umożliwiający Użytkownikom dokonywanie zakupu Towarów oraz udział w Zajęciach z trenerem transmitowanych online za pośrednictwem Serwisu;

        b) Umowa - umowa zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem;

        c) Administrator - Waynet Sp. z o. o. - właściciel Serwisu, prowadzący sprzedaż Towarów i Usług na rzecz Użytkowników;

        d) Użytkownik – każda osoba, która dokonuje rejestracji, korzysta z Usług lub dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Serwisu;

        e) Konto – konto zakładane przez Użytkownika w Serwisie według procedury rejestracyjnej określonej w § 3 niniejszego Regulaminu, umożliwiające korzystanie z Usług udostępnianych przez Administratora w Serwisie, na warunkach wskazanych w Regulaminie;

        f) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane za pośrednictwem Serwisu, polegające na możliwości uczestnictwa online w Zajęciach sportowych lub rekreacyjnych z trenerem;

        g) Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Serwisie, których właściwości są uwidocznione na stronie Serwisu podczas składania przez Użytkownika zamówienia; 

        h) Zajęcia – zajęcia sportowe lub rekreacyjne z trenerem, prowadzone online w formie zajęć zdalnych grupowych lub indywidualnych, transmitowanych za pośrednictwem Serwisu;

        i) Koszyk – element Serwisu, w którym Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: zamawiane Usługi, Towary, adres dostawy, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;

        j) Polityka prywatności - zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie;

        k) Strona Płatności – strona administrowana przez operatora płatności - PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;

        l) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

        m) Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

        n) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;

        o) Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

        p) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.

§ 3 Rejestracja w Serwisie

    1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. 

    2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

    3. Rejestracja Konta przebiega za pośrednictwem stron Serwisu oraz adresu poczty elektronicznej Użytkownika. Rejestracja Konta polega na poprawnym wypełnieniu formularza, w którym niezbędne jest podanie następujących danych Użytkownika: 

        a) Imię i Nazwisko, 

        b) adres poczty elektronicznej, 

        c) wybrane hasło.

    4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po zakończeniu procedury rejestracji Użytkownik loguje się na Konto używając adresu email oraz ustalonego przez Użytkownika podczas procedury rejestracji w Serwisie hasła.

    5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w trakcie procesu rejestracji prawdziwych i aktualnych danych. 

    6. Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Konta w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie Konta lub hasła osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Konta lub hasła osobom trzecim.

    7. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania Konta zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników.

    8. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta z Serwisu w każdym czasie. Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta z Serwisu np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    9. Administrator  jest uprawniony do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika i wskazaniu przyczyny, w przypadku gdy: 

    a) Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa; 

    b) Użytkownik podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub w trakcie korzystania z Usług wprowadził nieprawdziwe lub nieprawidłowe dane, jeśli skutkiem podania nieprawidłowych danych były lub są istotne trudności w świadczeniu Usług lub niemożność świadczenia Usług; 

    c) Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usług;

    d) Użytkownik działał na szkodę Administratora lub podmiotów świadczących Usługi za pośrednictwem Serwisu.

§ 4 Korzystanie z Usług Serwisu

    1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z płatnych Usług zaprezentowanych na stronie Serwisu. Szczegółowy opis Usług oraz wysokość opłat wskazany jest na stronie Serwisu.

    2. Dokonywanie zamówień na Usługi w Serwisie jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

    3. Użytkownik może złożyć zamówienie w Serwisie poprzez dokonanie wyboru Usług – Zajęć zaprezentowanych na stronie Serwisu i dodanie ich do Koszyka. Po dodaniu wybranych Zajęć do Koszyka, Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „REZERWUJ”.

    4. Po skompletowaniu Koszyka i podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia Użytkownik potwierdza zawarcie umowy i zakup wybranych Usług poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

    5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług dochodzi z chwilą otrzymania przez Administratora płatności z tytułu świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika. 

    6. Przedmiotem zawartej umowy jest możliwość udziału w zakupionych Zajęciach prowadzonych przez trenera online, poprzez transmisje na żywo obrazu i dźwięku w Serwisie za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość, przez czas określony w Koszyku podczas składania zamówienia na Usługę.

    7. Użytkownik otrzyma dostęp do wybranych Zajęć po otrzymaniu przez Administratora dokonanej przez Użytkownika płatności, każdorazowo na 15 minut przed rozpoczęciem Zajęć w formie wiadomości email z linkiem do prowadzonych Zajęć.

    8. W określonych Zajęciach możliwe jest uruchomienie wideo-rozmowy umożliwiającej trenerowi obserwowanie Użytkownika, w celu udzielania porad i wskazówek odnośnie techniki wykonywania ćwiczeń przez Użytkownika, w takim przypadku, poprzez uruchomienie kamery w swoim urządzeniu Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku i głosu trenerowi prowadzącemu Zajęcia.

    9. Ceny Usług dostępne w Serwisie w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia są cenami brutto określonymi w złotych polskich i są wiążące dla Użytkownika i Administratora.

    10. Opłatę z wybraną Usługę wnosi się za pomocą elektronicznych środków płatniczych udostępnionych na stronie Serwisu. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Strony Płatności serwisu Przelewy24. Użytkownik zostaje w momencie potwierdzenia zakupu przekierowany do zewnętrznej Strony Płatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatora Strony Płatności.  

    11. Faktury za zakupione Usługi Użytkownik może pobrać w swoim Koncie. Faktura stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie Usług. 

    12. Użytkownik jest uprawniony do odwołania udziału w Zajęciach maksymalnie do 2 godzin przed ich rozpoczęciem, wysyłając na adres email kontakt@onlinefit.pl maila z informacją o nazwie, dacie i godzinie Zajęć oraz adresie e-mail Użytkownika stanowiącym login do Serwisu. W takim przypadku Administrator zwróci uiszczoną przez Użytkownika opłatę za Zajęcia, w terminie 7 dni, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na zaliczenie opłaty na poczet innej Usługi w Serwisie. 

    13. W przypadku odwołania Zajęć przez Administratora, z powodu nie zebrania minimalnej liczby Użytkowników na dane Zajęcia lub z innych przyczyn zależnych od Administratora, Administrator zwróci uiszczoną przez Użytkownika opłatę za Zajęcia, w terminie 7 dni, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na zaliczenie opłaty na poczet innej Usługi w Serwisie.

    14. Administrator w szczególnych przypadkach, gdy wybrany trener nie ma możliwości poprowadzenia Zajęć, będzie uprawniony do zmiany trenera prowadzącego Zajęcia, jednak zapewni, że trener prowadzący Zajęcia w zastępstwie będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie aby zapewnić odpowiedni poziom Zajęć.

    15. Przed zakupieniem Usługi uprawniającej do dostępu do określonych Zajęć, Użytkownik powinien zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia i możliwości wzięcia udziału w Zajęciach. 

    16. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy, że udział z Zajęciach może wiązać się z prawdopodobieństwem kontuzji i bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy i akceptuje ryzyko związane z udziałem w Zajęciach sportowych.

    17. Użytkownik przed udziałem w Zajęciach powinien przygotować sobie niezbędny do udziału w Zajęciach sprzęt.

    18. Korzystanie z Zajęć możliwe jest wyłącznie na prywatny, domowy użytek Użytkownika. 

    19. Zabronione jest nagrywanie, kopiowanie, utrwalanie, udostępnianie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób Zajęć lub ich części.

§ 5 Zakup Towarów

    1. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Serwisu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

    2. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik składa Administratorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika, a następnie potwierdzenia Użytkownikowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Administratora, po weryfikacji przez Administratora dostępności Towarów w magazynie.

    3. Dokonywanie zamówień na Towary w Serwisie jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

    4. Użytkownik może złożyć zamówienie w Serwisie poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Serwisu i dodanie ich do Koszyka.

    5. Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

    6. Ceny Towarów dostępnych w Serwisie w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia są cenami brutto określonymi w złotych polskich i są wiążące dla Użytkownika i Administratora. 

    7. Cena Towaru podana na stronie Serwisu nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Użytkownika. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Użytkownika złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Użytkownika, miejsca dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia.

    8. Użytkownik składający zamówienie w Serwisie może zapłacić za Towar za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych udostępnionych na stronie Serwisu. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Strony Płatności serwisu Przelewy24. Użytkownik zostaje w momencie potwierdzenia zakupu przekierowany do zewnętrznej Strony Płatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez operatora Strony Płatności.  Administrator potwierdza Użytkownikowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia.

    9. W przypadku gdy realizacja złożonego przez Użytkownika zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie, Administrator informuje o tym fakcie Użytkownika w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Użytkownik podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.

    10. Zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji (odmowa realizacji zamówienia), w przypadku zamieszczenia przez Użytkownika w formularzu zamówienia niepełnych lub nieprawidłowych danych lub w przypadku gdy formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo. Przed odmową realizacji zamówienia Administrator podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu poprawy błędów lub ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

    11. Użytkownik może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@onlinefit.pl do momentu wysłania przez Administratora zamówionych Towarów.

    12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9, ust. 10 lub ust. 11 powyżej, Administrator zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 7 dni od dnia anulowania zamówienia.

    13. Towary zamówione w Serwisie są dostarczane na wskazany przez Użytkownika w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7 dni od dnia wysłania do Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku zamówień na adres dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Towary są dostarczane w terminie do 10 dni od dnia wysłania do Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

    14. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. 

    15. Doręczenie przesyłki Użytkownikowi na wskazany w czasie składania zamówienia adres dostawy może zostać zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Doręczenie przesyłki Użytkownikowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy.

    16. Próba doręczenia przesyłki Użytkownikowi za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje 2 razy. Po 2 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. 

    17. Administrator dostarcza Towar Użytkownikowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury, stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy.

§ 6 Odstąpienie od umowy

    1. Użytkownik będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy odnośnie zamówionych przez Użytkownika Usług lub w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

    2. Użytkownik może złożyć oświadczenie np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@onlinefit.pl. Użytkownik może złożyć oświadczenie korzystając z Wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

    3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi:

        a) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o Prawach Konsumenta);

        b) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta);

        c) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 9 Ustawy o Prawach Konsumenta),

        d) w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta),

        e) jeżeli za wyraźną zgodą Użytkownika doszło do rozpoczęcia świadczenia przez Administratora zamówionych przez Użytkownika Usług, stanowiących treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i  po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 Ustawy o Prawach Konsumenta).

    10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

    11. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Towaru w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Użytkownik powinien zwrócić Towar do Administratora na następujący adres: ul. 28 Lipca 1943 17A, 30-233 Kraków, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Administratora.

    12. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

    13. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

    14. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

§ 7 Reklamacje

    1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

    2. Administrator zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Towaru bez wad.

    3. Reklamacja związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Administratora lub związana z niezgodnością Towaru z umową może zostać złożona np. pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    4. Administrator rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. 

    5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

    6. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu z Administratorem oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

    7. Użytkownik będący konsumentem jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

    8. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Serwisie. Administrator dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru.

§ 8 Dane osobowe

    1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu w związku z korzystaniem z Usług oraz zakupem Towarów oferowanych w ramach Serwisu. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

    2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu korzystania przez Użytkownika z Usług oraz zakupu Towarów oferowanych w ramach Serwisu, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

    3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w szerszym zakresie, np. otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu. Użytkownik może wycofać zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji w każdym czasie, m.in. poprzez kliknięcie w link dołączany do każdej wiadomości.

§ 9 Dane kontaktowe

    1. Administrator będzie kontaktował się z Użytkownikami za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej e-mail lub przy zastosowaniu formy pisemnej.

    2. Użytkownik może się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

        a) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@onlinefit.pl;

        b) za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. 28 Lipca 1943 17A, 30-233 Kraków.

§ 10 Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Administrator informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną niesie ze sobą szczególne zagrożenia związane m.in. z:

    a) możliwością wyłudzenia i nieuprawnionego wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez osoby trzecie;

    b) możliwością instalacji złośliwego oprogramowania w wyniku skorzystania z odnośnika odsyłającego do fałszywej strony w sieci Internet;

    c) możliwością korzystania z informacji pochodzących od osób nieposiadających uprawnień do udzielania informacji danego rodzaju.

2. W przypadku, gdy zamieszczenie treści w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa, praw autorskich, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, zasad uczciwej konkurencji, po otrzymaniu uzasadnionego zawiadomienia o takim naruszeniu, dokonanego przez osobę uprawnioną, Administrator podejmie działania mające na celu usunięcie z Serwisu treści będących przyczyną naruszenia. 

3. Zawiadomienia o naruszeniu mogą być składane np. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Administratora lub pisemnie.

§ 11 Odpowiedzialność

    1. Z ważnych przyczyn, w tym w przypadku działania siły wyższej, awarii technicznej, działań Użytkowników lub podmiotów trzecich, a także w przypadku gdy jest to uzasadnione obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, poprawą jakości świadczeń lub udoskonalaniem funkcjonalności Serwisu, korzystanie przez Użytkowników z Serwisu może być czasowo ograniczone. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem internetowym Serwisu. 

    2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w sprzęcie komputerowym, urządzeniu, oprogramowaniu, systemie informatycznym, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu lub Usług. 

§ 12 Postanowienia końcowe

    1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów prawa. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. 

    2. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i jego zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania (w tym dokonywania zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności) w treść, strukturę, formę, grafikę, oprogramowanie, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu.

    3. Administratorowi przysługują prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub odpowiednia licencja do treści zawartych na stronie Serwisu, w tym w szczególności oprogramowania, opisów, logotypów, nazw, grafik, zdjęć, jak również nagrań i transmisji online udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Administratora lub niezgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu jest zabronione.

    4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.

    5. Administrator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

    6. Zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

    7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 13 POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy – w przypadku zamówienia usług lub po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku zamówienia towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu:

        a) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o Prawach Konsumenta);

        b) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 5 Ustawy o Prawach Konsumenta);

        c) w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 9 Ustawy o Prawach Konsumenta),

        d) w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta),

        e) jeżeli za wyraźną zgodą Użytkownika doszło do rozpoczęcia świadczenia przez Administratora zamówionych przez Użytkownika Usług, stanowiących treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i  po poinformowaniu Użytkownika przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 Ustawy o Prawach Konsumenta).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

- Adresat: _________________

- Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy: ……………………………………..

- Data zawarcia umowy: ………………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..

- Adres konsumenta(-ów): ………………………………..

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..

- Data: ………………………………..